PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES E ESTATÍSTICA DE POBOACIÓN, 1996

CELANOVA (Ourense)


SUPERFICIE:

67,3 km²

DISTANCIA Á CAPITAL DA PROVINCIA:

24,0 km

POBOACIÓN DE DEREITO

HOMES

MULLERES

TOTAL

2.877

3.188

6.065

SEGUNDO GRUPOS DE IDADE

HOMES

MULLERES

TOTAL

0 a 4 anos

91

100

191

5 a 9 anos

101

111

212

10 a 14 anos

155

164

319

15 a 19 anos

216

170

386

20 a 24 anos

186

209

395

25 a 29 anos

203

212

415

30 a 34 anos

200

170

370

35 a 39 anos

181

157

338

40 a 44 anos

164

159

323

45 a 49 anos

190

178

368

50 a 54 anos

191

195

386

55 a 59 anos

162

186

348

60 a 64 anos

200

218

418

65 a 69 anos

190

217

407

70 a 74 anos

181

260

441

75 a 79 anos

131

181

312

80 a 84 anos

82

159

241

85 a 89 anos

41

91

132

90 a 94 anos

12

42

54

95 e máis anos

0

9

9

SEGUNDO O LUGAR DE NACEMENTO

HOMES

MULLERES

TOTAL

Neste concello

1.734

1.993

3.727

Noutro concello da mesma provincia

758

790

1.548

Noutra provincia de Galicia

77

75

152

Noutra Comunidade Autónoma

75

79

154

No estranxeiro

233

251

484

POBOACIÓN DE 10 E MÁIS ANOS SEGUNDO TITULACIÓN ACADÉMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Non sabe ler nin escribir

23

112

135

Titulación inferior a graduado escolar ou sen estudios

1.754

1.982

3.736

Graduado escolar ou equivalente

490

454

944

Bacharelato, FP II ou títulos equivalentes ou superiores

418

429

847

Total

2.685

2.977

5.662

TAXA DE ANALFABETISMO

HOMES

MULLERES

TOTAL

0,9

3,8

2,4

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO A RELACIÓN COA ACTIVIDADE  ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Activos

1.350

652

2.002

Ocupados

1.099

535

1.634

Parados

251

117

368

- En busca do primeiro emprego

79

59

138

- Con emprego anterior

172

58

230

Inactivos

1.123

2.124

3.247

Xubilados

653

685

1.338

Pensionistas

75

214

289

Incapacitados

26

20

46

Estudiantes

251

290

541

Labores do fogar

13

900

913

Outra situación

105

15

120

Cumprindo servicio militar ou PSS

8

0

8

Total

2.481

2.776

5.257

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO RAMA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

161

147

308

Pesca

0

0

0

Industria

178

43

221

- Industrias extractivas

2

1

3

- Industrias manufactureiras

149

40

189

- Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e  auga

27

2

29

Construcción

191

3

194

Servicios

569

342

911

- Comercio e reparacións

186

113

299

- Hosteleria

70

34

104

- Transporte e actividades anexas; comunicacións

64

6

70

- Intermediación finacieiras, actividades inmobiliarias e  de alugueiro; servicios empresariais

59

8

67

- Admón. Pública, defensa e SS.

90

33

123

- Educación

31

71

102

- Actividades sanitarias e veterinarias, servicios  sociais

22

24

46

- Outros servicios

47

53

100

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO PROFESIÓN

HOMES

MULLERES

TOTAL

Dirección das Admóns Públicas e das empresas de 10 ou máis  asalariados

7

0

7

Xerencia das empresas de menos de dez asalariados

67

13

80

Profesións asociadas a titulacións de 1º,2º e 3º ciclo  universitario e afíns

61

73

134

Técnicos e profesionais de apoio

39

16

55

Empregados de tipo administrativo

99

54

153

Traballadores dos servicios de restauración, persoais de  protección e seguridade e dependentes de comercio

183

138

321

Traballadores cualificados da agricultura e a pesca

128

126

254

Artesáns e traballadores cualificados das industrias  manufactureiras, da construcción e minería

346

50

396

Operadores de instalacións industriais, de maquinaria,  montadores e ensabladores

71

3

74

Traballadores non cualificados

98

62

160

Forzas armadas

0

0

0

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SITUACIÓN PROFESIONAL

HOMES

MULLERES

TOTAL

Traballadores por conta propia que empregan persoal

51

8

59

Traballadores por conta propia que non empregan persoal

403

247

650

Membros de cooperativas

10

4

14

Axudas familiares

0

2

2

Asalariados fixos

440

174

614

Asalariados eventuais

195

100

295

Outra situación

0

0

0

POBOACIÓN PARADA POR SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

3

2

5

Pesca

0

0

0

Industria

31

15

46

Construcción

76

3

79

Servicios

62

38

100

Sen emprego anterior

79

59

138

Total

251

117

368

TAXAS

HOMES

MULLERES

TOTAL

Taxa de actividade

54,4

23,5

38,1

Taxa de ocupación

44,3

19,3

31,1

Taxa de paro

18,6

17,9

18,4

Fonte: Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación, 1996


Data de  creación: 9-11-1998

 

 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Alcázar de Milmanda
Santa Eufemia