PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES E ESTATÍSTICA DE POBOACIÓN, 1996

RAMIRÁS (Ourense)


SUPERFICIE:

40,7 km²

DISTANCIA Á CAPITAL DA PROVINCIA:

38,0 km

POBOACIÓN DE DEREITO

HOMES

MULLERES

TOTAL

970

1.130

2.100

SEGUNDO GRUPOS DE IDADE

HOMES

MULLERES

TOTAL

0 a 4 anos

29

17

46

5 a 9 anos

31

19

50

10 a 14 anos

43

36

79

15 a 19 anos

34

35

69

20 a 24 anos

48

53

101

25 a 29 anos

51

42

93

30 a 34 anos

46

50

96

35 a 39 anos

40

43

83

40 a 44 anos

38

29

67

45 a 49 anos

45

42

87

50 a 54 anos

46

58

104

55 a 59 anos

50

58

108

60 a 64 anos

73

130

203

65 a 69 anos

96

113

209

70 a 74 anos

118

122

240

75 a 79 anos

85

103

188

80 a 84 anos

51

92

143

85 a 89 anos

33

64

97

90 a 94 anos

10

19

29

95 e máis anos

3

5

8

SEGUNDO O LUGAR DE NACEMENTO

HOMES

MULLERES

TOTAL

Neste concello

771

935

1.706

Noutro concello da mesma provincia

158

158

316

Noutra provincia de Galicia

19

17

36

Noutra Comunidade Autónoma

22

20

42

No estranxeiro

0

0

0

POBOACIÓN DE 10 E MÁIS ANOS SEGUNDO TITULACIÓN ACADÉMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Non sabe ler nin escribir

25

64

89

Titulación inferior a graduado escolar ou sen estudios

714

845

1.559

Graduado escolar ou equivalente

115

116

231

Bacharelato, FP II ou títulos equivalentes ou superiores

56

69

125

Total

910

1.094

2.004

TAXA DE ANALFABETISMO

HOMES

MULLERES

TOTAL

2,7

5,9

4,4

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO A RELACIÓN COA ACTIVIDADE  ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Activos

329

186

515

Ocupados

251

150

401

Parados

78

36

114

- En busca do primeiro emprego

17

21

38

- Con emprego anterior

61

15

76

Inactivos

529

870

1.399

Xubilados

391

487

878

Pensionistas

53

73

126

Incapacitados

4

2

6

Estudiantes

39

52

91

Labores do fogar

0

242

242

Outra situación

42

14

56

Cumprindo servicio militar ou PSS

4

0

4

Total

862

1.056

1.918

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO RAMA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

51

85

136

Pesca

0

0

0

Industria

48

15

63

- Industrias extractivas

0

0

0

- Industrias manufactureiras

43

15

58

- Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e  auga

5

0

5

Construcción

75

2

77

Servicios

77

48

125

- Comercio e reparacións

32

13

45

- Hosteleria

6

4

10

- Transporte e actividades anexas; comunicacións

16

1

17

- Intermediación finacieiras, actividades inmobiliarias e  de alugueiro; servicios empresariais

6

2

8

- Admón. Pública, defensa e SS.

7

4

11

- Educación

5

8

13

- Actividades sanitarias e veterinarias, servicios  sociais

2

12

14

- Outros servicios

3

4

7

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO PROFESIÓN

HOMES

MULLERES

TOTAL

Dirección das Admóns Públicas e das empresas de 10 ou máis  asalariados

0

1

1

Xerencia das empresas de menos de dez asalariados

6

1

7

Profesións asociadas a titulacións de 1º,2º e 3º ciclo  universitario e afíns

13

16

29

Técnicos e profesionais de apoio

4

3

7

Empregados de tipo administrativo

9

5

14

Traballadores dos servicios de restauración, persoais de  protección e seguridade e dependentes de comercio

25

22

47

Traballadores cualificados da agricultura e a pesca

51

84

135

Artesáns e traballadores cualificados das industrias  manufactureiras, da construcción e minería

106

12

118

Operadores de instalacións industriais, de maquinaria,  montadores e ensabladores

17

0

17

Traballadores non cualificados

20

6

26

Forzas armadas

0

0

0

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SITUACIÓN PROFESIONAL

HOMES

MULLERES

TOTAL

Traballadores por conta propia que empregan persoal

6

1

7

Traballadores por conta propia que non empregan persoal

118

100

218

Membros de cooperativas

1

2

3

Axudas familiares

0

0

0

Asalariados fixos

109

42

151

Asalariados eventuais

15

5

20

Outra situación

2

0

2

POBOACIÓN PARADA POR SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

7

0

7

Pesca

0

0

0

Industria

12

4

16

Construcción

30

1

31

Servicios

12

10

22

Sen emprego anterior

17

21

38

Total

78

36

114

TAXAS

HOMES

MULLERES

TOTAL

Taxa de actividade

38,2

17,6

26,9

Taxa de ocupación

29,1

14,2

20,9

Taxa de paro

23,7

19,4

22,1

Fonte: Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación, 1996


Data de  creación: 9-11-1998

 

 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Monasterio de Ramiras
Ramiras Padron 98